... Lại kết với hàm Maple: > LinearAlgebra(<,,>); sử dụng Maplet giải tập đại số đường tính chúng ta dùng Maplet để giải tập đại số con đường tính chẳng qua Maplet hỗ trợ ... Giúp chúng ta dễ nhìn dụng để giải tập đại số con đường tính cách thuận lợi 7.1 Giải hệ phương trình tuyến đường tính phương pháp Gauss trong đại số tuyến tính việc giải hệ phương trình tuyến đường tính toán thường tuyệt ... TRỢ mang đến VIỆC GIẢI BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Maple có tương đối nhiều thư viện siêng biệt cho nghành toán học tập (được gọi Package), phần tìm làm rõ thư viện Maple dùng làm giải tập đại số tuyến đường tính (package...

Bạn đang xem: Giải bài tập đại số tuyến tính


*

... Tương tự như Các véc tơ sau hòa bình con đường tính hay nhờ vào tuyến tính a e1 = (-1, -2, 1, 2), e2 = (0, -1, 2, 3), e3 = (1, 4, 1, 2), e4 = (-1, 0, 1, 3) Xét ràng buộc tuyến đường tính xe1 + ye2 + ze3 +te4 = ... Km = n+1 – (m+1) = n – m Hệ sở véc tơ xn, xn-1, …, xm+1 13 bài bác tập chương Ma trận ánh xạ tuyến tính Tính tích hai ma trận dễ dàng Tính lũy thừa sau cos φ - sin φ n sin φ = = sin φ 2cosφ sinφ cos ... = (2, 2, 5, 4), a4 = (2, 3, 4, 4) Dễ minh chứng (bằng tính toán với 6.a.) hai hệ chủ quyền con đường tính C4 → chúng sở C4 Tìm trình diễn đường tính qua ei Từ gồm ma trận gửi sở (cij) → công thức...
*

... 1 11 9  h3  h1  7 3 11 13  h3 11 h2   Giải Xét ma trận bổ sung B     3 15 17  h  3h1  11 7 15 25  h 11 h2     21   3 2 17 15   11 17    1 1 1  ...  1 1 4   1 1 1 1   h2 3h1   h3  h2   B   12 1 1      21 14 14     21 14 14  h  h1  1 10 9 9    21 14 14  0 0 0        1 1 4   ... 4      4 1    3  9             1 X  A 1B  A* B    11 11      |A| 11  3   1 11  4 5     11 11 11   4   11 Dạng Hạng ma trận...
*

... X  x  1,p2  2x  2x  3,p3  x  4x  2 chủ quyền hay phụ thuộc vào tuyến đường tính? Giải phương pháp Giả sử   k1p1  k p2  k3p3    k1 (x  x  1)  k (2x  2x  3)  k (x  4x  2) k1  2k  k   ... Chủ quyền đường tính dựa vào con đường tính Phương pháp cách 1: chứng minh định nghĩa Xét   k1u1  k u   k m u m , dẫn mang đến hệ phương trình đường tính m ẩn k1,k , ,k m Hệ bao gồm ma trận hệ số ẩn A ... Lập tuyến đường tính ví như r(A)  m hệ U dựa vào đường tính. ( m số véc tơ hệ U) phương pháp 2: Xét ma trận tương ứng hệ U sở tắc ví như r(A)  m hệ U chủ quyền con đường tính giả dụ r(A)  m hệ U dựa vào con đường tính...
*

...  2x,p3  2x  1 P2 U1  s1  (2,1, 0),s2  (1,1,1),s3  (1, 0, 0) Giải Ta có f (p1 )  f (x  x  1)  (1, 2, 1)  v1 ,f (p2 )  f (x  2x)  (3, 3, 0)  v ;f (p3 )  f (2x  1)  (3, 2,1) ...  , v3 U1    3  , v 4 U1     3k  2k  6k  k  9  9     10  3            10 10 11 3    Vậy ma trận ánh xạ f cặp sở A   12 12 3   9 10   Dạng ...  k (1, 3)  (2, 1)  (k1  k , 2k1  3k )    2k1  3k  1 k   5  3   1  3 1 Vậy v1U     giống như v1U     , v1U     Ma trận cần tìm A    1  3  4...
*

... Bien soan cugn "BM tap dẻo so tuygn tinh" Cugn each dude phân chia lam bố chudng bao g6m nhUng van d6 Cd ban cna Dal so tuygn tinh: Dinh thfic va ma trail - Khong gian tuygn tinh, anh xa tuygn tinh, ... - Bei tap 35 D HtiOng dein hoac clap so 43 Chudng KHONG GIAN VECTO - ANH XA TUYEN TINH • PHUGNG TRINH TUYEN TINH 57 A - TOrn tat ly thuyeet 57 §1 Kh8ng gian vec to 57 §2 Anh xa tuyeen tinh 61 ... Hudng dan (HD) hoac dap s6 (DS) Cac vi du va bai tap &roc chon be a mac an to lớn trung binh den kh6, c6 nhUng bai tap sở hữu tinh 1± thuygt va nhUng bai tap ran luyen ki nang nham gain sinh vien higu...

Xem thêm: Máy In Hp Laserjet Pro M102W Printer (G3Q35A#Bgj) Ink & Toner


... I = 1, Tính K , J ,  0 0 λ3     KJ, JK  0 b) Tính A , n > nguyên, v i A =     0 3   n bài 21 đến đa th c f(x) = 3x3 – 2x + Tính f(A)  −2  A =  −4     −5    bài xích 22 ... A 2kπ 2kπ + i sin , k , n ∈ ¢ Tính n n m m S = a0 + a1m + + an −1 , m ∈ ¥ bài bác 27 mang lại ak = cos bài 28 bài 29 bài bác 30 bài 31 a 0 mang lại A =  b a  ,   0 a   a 0 mang lại A =  a    0 a ... N A bài xích 23 mang lại A m t ma tr n vuông th c Ch ng minh r ng n u detA 0, E ma tr n solo v Bài...
... 104 Tài liệu xem thêm Bộ môn Toán - Khoa Sư phạm - ĐHAG 113 Đại số tuyến đường tính Trang: Phần I thuyết tập Đại số tuyến tính cỗ môn Toán - Khoa Sư phạm - ĐHAG Trang: Chương Định thức Định ... ĐHAG Đại số đường tính Trang: 35 Chương Hạng ma trận cùng rất định thức, ma trận (đặc biệt hạng ma trận) hiện tượng để giải toán hệ phương trình tuyến tính dành riêng đại số tuyến đường tính nói phổ biến bài ... 0, x = ±1 bài bác Tập Tính α β γ β γ α γ α β α, β, γ, nghiệm phương trình: x3 +px+q = Giải phương trình: 1 1 Đại số đường tính x x2 x3 =0 27 16 64 cỗ môn Toán - Khoa Sư phạm - ĐHAG bài Tập Trang:...
... 2, 1, −2), bài tập Đại số đường tính - Tín a) Hãy với mức giá trị λ, hệ a1 , a2 , a3 bài 58 Trong không khí con đường tính R3 , không gian M hệ độc lập tuyến đường tính sinh bộ phận b) Hãy search số thực λ ... Hệ nhờ vào đường tính b) chứng tỏ tổ hòa hợp tuyến tính hệ a1 , a2 , a3 tất cả vô số màn trình diễn tuyến tính qua a1 , a2 , a3 bài bác 37 Trong không gian con đường tính R3 mang lại M không gian bài bác 46 trong ... 2, 3) ∈ Imf bài xích 72 cho ánh xạ đường tính f : R3 −→ R3 khẳng định công bài 79 cho ánh xạ đường tính f : R3 −→ R3 khẳng định công thức thức bài xích tập Đại số tuyến tính - Tín với x = (x1 , x2 , x3 ) ∈...
... Giãn? bài bác 67 mang lại hàm cầu gồm dạng Q = Q(P ) = AP −β cỗ môn Toán - Đại học Thăng Long 12 Đại số tuyến đường tính, Giải tích Ứng dụng a tra cứu hàm mong ngược p = phường (Q) b Tính hệ số giãn nở εQP εP Q nhị hệ số ... , bài bác 15 Tính định thức sau: −1 1 −1 , −1 0 2 1 3 1 1 1 1 , 1 1 1 , 10 10 20 4 4 , 1 a b bộ môn Toán - Đại học Thăng Long −1 , −2 a c b c Đại số đường tính, Giải tích Ứng dụng bài bác 16 Tính định ... F f : R3 → R2 , f (x, y, z) = (2xy, 6x + y − z) bài 41 tìm kiếm ma trận sở tắc ánh xạ đường tính sau: cỗ môn Toán - Đại học tập Thăng Long Đại số đường tính, Giải tích Ứng dụng a f : R → R f (x, y) =...
... ⎝ ⎠ bài 11: search biện luận hạng ma trận sau theo tham số m ∈ K: ⎛ 1 − 3⎞ ⎜ ⎟ a) ⎜ m ⎟ ⎜1 m ⎟ ⎝ ⎠ −m ⎞ 5m ⎛ m ⎜ ⎟ b) ⎜ 2m m 10m ⎟ ⎜ − m − 2m − 3m ⎟ ⎝ ⎠ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH VÀ ỨNG DỤNG bài ... X = ⎩ bài xích 5: Giải biện luận theo tham số thực hệ phương trình sau: ⎧mx1 + x2 + x3 = ⎪ a) ⎨ x1 + mx2 + x3 = m ⎪ ⎩ x1 + x2 + mx3 = m ⎧ax1 + x2 + x3 = ⎪ b) ⎨ x1 + bx2 + x3 = ⎪x + 2x + x = ⎩ bài xích 6: ... + x = ⎪2x + 3x - x = ⎪ ⎪x1 + x2 = ⎩ x2 = x2 - x3 + x = x2 + x3 + x4 = x2 - x = 10 bài bác 2: Giải hệ phương trình con đường tính sau: ⎧ x1 + x2 + x3 = ⎪ a) ⎨2 x1 + x2 − x3 = ⎪3x − x − x = ⎩ ⎧ x1 + x2...
... N tất cả bí quyết - Bư c 2: ch n phái mạnh C2 Suy bao gồm 3C2 phương pháp ch n + Trư ng h p. 2: ch n n phái nam - Bư c 1: ch n n C2 bí quyết - Bư c 2: ch n nam giới tất cả Suy 5C2 giải pháp ch n + Trư ng h phường 3: ch n n gồm biện pháp V y bao gồm ... Ta tất cả 4! = 24 s V y gồm 120 – 24 = 96 s Ví d đôi mươi M t nhóm gồm nam n Ch n ngư i mang đến ñó tất cả nh t n H i bao gồm bí quyết Gi i + Lo i 1: ch n ngư i tùy ý 13 ngư i C13 phương pháp + Lo i 2: ch n phái mạnh (không bao gồm ... gồm 10 cu n sách toán không giống Ch n cu n, h i gồm biện pháp Gi i M i bí quyết ch n 10 cu n sách m t t h p ch p. C a 10 V y bao gồm C10 = 210 bí quyết ch n Ví d 16 M t nhóm bao gồm phái nam n Ch n ngư i mang lại ñó gồm nh t n H i có...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn bản trong lòng mẹ chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài tập đồ gia dụng lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài xích tập đồ vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài xích cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự trở nên tân tiến của tự vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem lẩn thẩn van lop 8